Regional & Professionell

IHR IT SERVICE PROVIDER

TECHWAVE

Techwave bg

Üldtingimused TECHWAVE GmbH

kehtib alates 01.01.2019
1. Üldine:
1.1. TECHWAVE GmbH, edaspidi “töövõtja” ja kliendi vahel kehtivad järgmised tingimused, mille kohaselt töövõtja ei allu kliendi üldtingimustele, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt kirjalikult kokku lepitud.
1.2. Töövõtja pakub IT-teenuseid, eelkõige Microsofti ja pilvetarkvara jaoks. Klient kinnitab, et ta on ettevõtja KSchG ja UGB tähenduses või et vahendustasu on tema ärivaldkonnale.
1.3. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõikide praeguste ja tulevaste teenuste kohta, mida töövõtja kliendile osutab; See kehtib ka siis, kui üksikjuhtudel ei ole lepingu sõlmimisel Üldtingimustele selgelt viidatud.

2. Pakkumised ja tellimused:
2.1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad pakkumised 14 päeva alates väljastamisest. Pärast vastuvõtmist hakkab töövõtja neid teostama 4 nädala jooksul või reeglina kohe pärast vajalike osade tarnimist. Tellimuse kinnitused kliendilt jõustuvad või jõustuvad ainult kirjaliku vastukinnitusega. Lubatakse sobivaid rakendusaegu. Neid pikendavad vastavalt viivitused riist- ja tarkvara tarnimisel kolmandate isikute poolt. Täitmiskuupäevade lubadused ei kujuta endast fikseeritud tehingut, välja arvatud juhul, kui selles on selle tähtajaga kokku lepitud. Tellimuse teostamiseks vajalikud väikesed materjalid, nagu kaablid, andmekandjad, komponendid, loetakse automaatselt tellituks kuni 5% tellimuse kogusummast. Aktsepteeritud tellimused ei anna töövõtjale kohustust võtta vastu täiendavaid järeltellimusi. Kõik ulatusliku ja üksikasjaliku analüüsi kulud peab tasuma klient.

3. Töötasu ja täitmine:
3.1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad töövõtja kehtivad tunnitasud, mis on avaldatud eelkõige töövõtja veebisaidil. Väljaspool tööaega (E-R: 9.00-17.00) teenustele kehtib 50% lisatasu.
3.2. Töövõtja võlgneb pingutuse täita tellimus vastavalt keskmistele tehnilistele teadmistele, kuid mitte edu. Tasu tuleb maksta ka siis, kui töövõtja ei suuda lõppkokkuvõttes konkreetset tehnilist probleemi lahendada, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on tellitud veaanalüüs ja töövõtja lubas lahendust kirjalikult pärast tulemuse selgumist. Lisaks ei saa anda ette lubadusi tellimuse täitmise konkreetse kestuse kohta, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud. Klient peab hüvitama asjakohased kulud, mitte ainult vajalikud.
3.3. Telefonipäringud tehniliste ülesannete lahendamiseks loetakse tellimuseks ka ilma kirjaliku korralduseta ja tasutakse kehtivate tasude järgi.
3.4. Kirjalik dokumentatsioon tuleb selgesõnaliselt tellida.
3.5. Tellimuse täitmise otsustab töövõtja ja tellija ei saa sellele hiljem vastu vaielda, välja arvatud juhul, kui klient on eelnevalt täpsustanud konkreetset protseduuri. Seetõttu on tasu vähendamine välistatud.
3.6. Töövõtja ei saa garanteerida teenuste edukust nende tarkvara/riistvaraversioonide puhul, mis ei vasta praegusele versioonile või mille puhul tootja enam üldiselt sellele versioonile tuge ei paku.

4. Vastamise ja lõpetamise aeg:
4.1. Toetust osutatakse “kes ees, see mees” põhimõttel. Töövõtja ei anna oma valmisoleku kohta mingeid lubadusi ilma eraldi hoolduslepinguta, milles on selgesõnaliselt tagatud erikäsitlus.
4.2. Kuna õnnestumine ei ole üldjuhul garanteeritud, kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis ei garanteeri töövõtja päringute lõpetamise aegu (= valmimisaeg). Siiski garanteerib töövõtja, et püüab kõik päringud võimalikult kiiresti lõpule viia.
4.3. Kui töövõtja tagab teenuse osutamisel edu (eelkõige tarkvara installimisel või riistvara tarnimisel), tagab töövõtja mõistliku valmimisaja, võttes arvesse võimalikke tellimisaegu. Kui valmimisaega ei ole kokku lepitud, loetakse kokkulepitud mõistlik tähtaeg edukaks tarnimiseks, kuid vähemalt 2 nädalat. Kui töövõtja ei saavuta kokkulepitud tulemust valmimisaja jooksul, peab tellija uuesti kirjalikult taotlema töövõtjalt soovitud tulemuse saavutamist 14 päeva jooksul.
4.4. Töövõtja peab hüvitama kliendile ebaõnnestunud teenuse osutamise tõttu tekkinud kahju üksnes juhul, kui töövõtja a

Kui rikkumine on ülekaalukas süü, on tellija – nagu on kirjeldatud punktis 3.3 – palunud töövõtjal uuesti kirjalikult teenust osutada ja sellest hoolimata ei ole töövõtja oma teenust osutanud ega põhjust oma kohustuste täitmata jätmist.

5. Kliendi osalemine:
5.1. Klient peab määrama kontaktisiku. Selle teenusepakkuja esitatud teave, samuti lubadused, otsused ja kokkulepped selle pakkujaga on kliendi jaoks siduvad.
5.2. Tellija peab aktsepteerima tööde lõpetamist ja vajadusel tasuma eraldi tööaja kulud. Tellija peab teostama ka katseid, kui töövõtja seda nõuab. Tellija peab võimaldama töövõtjal kaebuse esitatava kauba ja tarkvaraga tutvuda tellija enda ruumides.
5.3. Tellija peab esitama töövõtjale ilma nõudmiseta kogu tootja tarkvaradokumentatsiooni ning individuaalse programmeerimise ja konfiguratsioonide dokumentatsiooni. Teave peab vastama kasutusoludele. See kehtib ka kõigi juurdepääsuandmete ja vajalike paroolide ning võrguaadresside või võrreldava teabe kohta.
5.4. Ooteajad ja ebaõnnestunud helistamiskatsed on kliendi kulul. Kui tellija ei täida oma koostöökohustust hoolimata ajapikendusperioodi määramisest, võib töövõtja teenuse osutamisest loobuda ning tellija peab hüvitama töövõtja poolt seni tehtud kulutused.
5.5. Kohapealse töö jaoks tagab tellija töövõtjale piisava büroo- ja laoruumi ning töötajad (nt katsetamiseks) tööde tegemiseks, kui töövõtja seda nõuab.

6. Omandiõiguse säilitamine ja riski üleandmine:
6.1. Kuni kogu tellimuse täieliku tasumiseni jääb tarkvara ja riistvara töövõtja omandisse ning tuleb nõudmisel talle tagastada, kui kokkulepitud makseid ei tehta. Kohaletoimetamine toimub kliendi enda riisikol ja kulul. Kindlustusnõuded tuleb eraldi kokku leppida. Niipea kui kaup on kliendi territooriumil, kannab klient kahju ja juhusliku kaotsimineku või kaotsimineku ja varguse riski.

7. Alltöövõtjate tellimine:
7.1. Lubadusi võtta arvutivõrkude hooldamine üle ei tule mõista lubadusena teha kõik mõeldavad tööd, eriti mis puudutab kogu võimalikku tarkvara ja riistvara. Kui töövõtjal vastavad erialateadmised puuduvad, peab tellija omal kulul kaasama lisaeksperdid. Teiste ettevõtete soovitused ei tähenda, et neist peaks saama töövõtja asendusagent või et töövõtja vastutab nende valikul tehtud süü eest.
7.2. Töövõtja vastutab ainult tellija nõusolekul kohale toodud alltöövõtjate eest nende valikul tekkinud vea eest. AGBG paragrahvi 1313a kohane asendusagentide omistamine ei kehti.

8. Garantii ja garantii müüdud riist- ja tarkvarale:
8.1. Riist- ja tarkvara garantii- ja garantiinõudeid menetletakse koos toote tootja või töövõtja tarnijaga. Tellimuse vastuvõtmisel annab töövõtja kõik oma regressinõuded tootja või tarnija vastu üle kliendile (nende väärtust tagamata) ja tegutseb seejärel tema nimel.
8.2. Selles kontekstis ei garanteeri töövõtja mingil viisil regressinõuete olemasolu ega edukat esitamist. Töövõtja tegutseb kliendi nimel, et esitada mis tahes regressinõuded, kusjuures töövõtja saab tehtud jõupingutuste eest asjakohase hüvitise.
8.3. Kui defektid ilmnevad töövõtja tarnitud riist- või tarkvara tõttu, peab klient need defektid – niipalju kui see on mõistlik – dokumenteerima ja teatama töövõtjale kirjalikult 3 tööpäeva jooksul pärast üleandmist, vastasel juhul ei ole tellijal nõuded töövõtja vastu nende puuduste tõttu.
8.4. Kui tellijal on garantiiõigusliku õigusinstitutsiooni alusel müüdud riist- ja tarkvara (materiaalsete ja juriidiliste puuduste väitmine) alusel töövõtja vastu nõuded, aeguvad need 4 kuu jooksul.

9. Teenuste kaebustest teatamise kohustus:
9.1. Pärast teenuse või tellimuse iseseisva osa teostamist peab klient veast teatama 7 päeva jooksul alates selle ilmnemisest ning dokumenteerima selle nii palju kui võimalik ja mõistlikult, vastasel juhul kaotab kahjunõude või garantiinõude kehtivuse. Hüvitis ja garantii kehtib defektidele, mis ilmnevad 6 kuud pärast töö või tellimuse iseseisva osa valmimist

kiputakse tegema, välistama.
9.2. Kõik osutatavad teenused loetakse automaatselt vastuvõetuks, kui ilmnenud defektidest ei teavitata töövõtjat hiljemalt ühe nädala jooksul pärast lõpetamist.

10. Vastutuse piirang ja andmete kaotsiminek:
10.1. Töövõtja ei vastuta andmete kadumise eest. Enne töö alustamist peab klient kõik andmed varundama. Klient peab varundama oma andmeid korrapäraste ajavahemike järel vähemalt kord päevas ja omama vastavat varunduskontseptsiooni. Töövõtja ei vastuta IT-süsteemi pikaajalise ja vigadeta toimimise eest. See kehtib ka uue riist- ja tarkvara kohta seni, kuni elementaarsed funktsionaalsed testid on tehtud vigadeta. Töövõtja vastutab ainult hoolikate toimingute eest teenuse osutamisel, kuid ei vastuta äsja ostetud ja kasutatud riist- ja tarkvarakomponentide eest, välja arvatud juhul, kui need osteti tema nõuandel ja ei sobi.
10.2. Igasugune vastutus kerge hooletuse eest on täielikult välistatud; Vastutus kaudsete kahjude, saamata jäänud kasumi ja pelgalt rahalise kahju eest on välistatud. Tellija poolt tasutud viivised hüvitatakse vaid ulatuses, milles töövõtja ise võtab tellija ees kirjaliku trahvikohustuse.
10.3. Samuti on välistatud töövõtja vastutus raske hooletuse eest. Töövõtja vastutab seega ainult kahjude eest, mis on tingitud töövõtja tahtlikust või raskelt hooletust käitumisest, mis on nii räige, et seda saab samastada tahtliku käitumisega. Tellija on kohustatud selgitama ja tõendama töövõtja poolt teenuste osutamisel kasutatud käitumist, mis tõi kaasa kahju. Samuti ei pea töövõtja esitama tõendeid selle kohta, et ta ei käitunud raske hooletusega. Töövõtja vastutab raskelt hooletust käitumisest tulenevate kahjude eest ainult kuni 5000,00 euro ulatuses.
10.4. Tellija kahjunõuded töövõtja vastu aeguvad 6 kuu jooksul alates kahjust ja selle tekitajast teadasaamisest.
10.5. Tellija peab töövõtjat teavitama, kui töövõtja tegevus tema IT-süsteemis võib põhjustada otseseid kehavigastusi. Klient peab selle vältimiseks rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid.
10.6. Klient võtab omal riisikol enda kanda võimalikud tööseisakud tööde tegemise ajal ning kahjustused ja sellest tulenevad kahjud, kui töötav IT-süsteem töös jätkab. Töövõtja ei vastuta kahjude eest, mida klient on kandnud tööseisaku tõttu või mis tahes andmekao eest, mis ilmneb töövõtja tehtud töö ajal või eelkõige selle tagajärjel.
10.7. Domeenide uuendamise või tühistamise eest vastutab ainuisikuliselt klient. Kui töövõtja tegutseb administraatorina, jätab klient töövõtjale kahju, sealhulgas kohtuväliste õigusabikulude katmiseks. Töövõtja ei vastuta vabavara, avatud lähtekoodiga tarkvara, üldkasutatava tarkvara või ühisvara kasutamise eest. Klient peab järgima vastava tootja või volitatud isiku poolt väljastatud kasutustingimusi.
10.8. Jälgimissüsteemide paigalduse tellimisel hüvitab tellija hüvitise ja jätab töövõtjale kahju andmekaitse- või muude nõuete osas.

11.1. Üksiktellimuse üldtingimustest kõrvalekaldumine peab olema kirjalik. Erigarantii või garantiikohustused tuleb võtta kirjalikult.

12.1. Töövõtja võib eeldada, et tellijal on piisav tehniline andmekaitse ning tema andmeid töödeldakse vastavalt seadusele. Tellija peab tagama, et isikuandmete edastamine töövõtjale ja selliste andmete töötlemine töövõtja poolt on lubatud. Ilma selgesõnalise korralduseta ei ole töövõtjal kohustust uurida, hoiatada ega teavet anda.
12.2. Töövõtja haldab kliendi andmeid, paroole ja domeene. Siiski ei võeta vastutust, kui kolmandad isikud ületavad turvameetmeid ja/või tekitavad kahju, hoolimata asjakohasest kaitsest. Kui nendest meetmetest olenemata saab tellija või kolmas isik töövõtja hallatavate andmete tõttu kahju, peab tellija sellisel juhul töövõtja hüvitama ja kahju hüvitama.
12.3. Kui nende andmete säilitamisel on vaja erikaitset, peab klient sellest teatama.
12.4. Tellija annab töövõtjale nõusoleku enda esitatud andmete edastamiseks alltöövõtjatele, kelle töövõtja on tellinud teenust osutama.

terdirect.

13. Reklaam e-posti teel:
13.1. Klient nõustub sõnaselgelt sellega, et töövõtja saadab tema ettevõtte eesmärkidel reklaammeile ning teda on teavitatud tema õigusest keelata selline saatmine algusest peale ja see nõusolek igal ajal tagasi võtta. E-kiri saadetakse ainult töövõtja reklaami eesmärgil (tarkvara/riistvara ja IT-teenuste müük ja edasimüük ning samalaadsed ärivaldkonnad) ja hiljemalt kolmanda kalendriaasta jooksul pärast viimase tellimuse täitmise kalendriaastat, tingimusel, et kliendiandmeid ei kasutata kliendiandmete töötlemisel muudel põhjustel, võib säilitada.

14. Tarkvara ja uuendused, autoriõigused:
14.1. Klient kohustub kasutama oma ettevõttes kasutamiseks ainult litsentsitud tarkvara. Töövõtja ei pea tegema eriuuringuid ja võib eeldada, et tellija annab talle tõest ja täielikku teavet ning tema tellimused ei too kaasa autoriõiguste rikkumist. Kui programmide installimine või kasutamine toob kaasa autoriõiguste rikkumise, peab tellija sellest viivitamatult töövõtjat teavitama. Autoriõiguste rikkumise korral peab tellija hüvitama ja töövõtjale kahju hüvitama.
14.2. IT-toe raames impordib töövõtja uuendused ja tarkvara tootjalt kliendi süsteemi. Töövõtja ei vastuta nende värskenduste või süsteemi installitud uue tarkvara installimisest tulenevate tüsistuste või kahjude eest. Töövõtja üldjuhul ei vastuta kliendi soovil installitud tarkvara või värskenduste eest.

15. Maksetingimused ja väärtuse kaitse:
15.1. Kõik maksed tuleb teha ilma mahaarvamisteta 14 tööpäeva jooksul alates arve saamisest. Tasaarvestamine vastunõuetega, mida ei ole sõnaselgelt kirjalikult tunnustatud või mille kohus ei ole otsustanud, on välistatud. Lisaks loobub klient oma kinnipidamisõigusest kahju parandamise tõttu. Viivis 8% üle EKP baasintressimäära, vähemalt 10% aastas, mida võetakse iga kalendripäeva eest avatud kapitali eest, loetakse kokkuleppituks. Intressi arvestatakse kord kvartalis 31. märtsil, 30. juunil, 30. septembril. ja 31.12. suurtähtedega. Olenemata pühendumisest krediteeritakse kliendi iga makse vanima tasumata võla (kapitali või kulude) arvelt, välja arvatud juhul, kui töövõtja deklareerib teisiti 7 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Töövõtja võib igal ajal väljastada osalised arved juba osutatud teenuste eest ning nõuda riist- ja tarkvaratellimuste eest täielikku ettemaksu. Klient vastutab kõigi tellimusest tulenevate tasude, tollimaksude, impordimaksude ja impordi lisatasude eest, isegi kui need ei ole pakkumises sõnaselgelt märgitud. Töövõtja töötajatel ei ole õigust makseid sisse nõuda. Kui tellimus on esitatud valesti või valesti, on klient siiski kohustatud tasuma täishinna. Klient kannab maksemeeldetuletuste, meeldetuletuste tasu ja pretensioonide sissenõudmise kulud.
15.2. Kokkulepitud hinnad tagatakse väärtuses tarbijahinnaindeksi (CPI) alusel, mida Austria statistikaamet pidevalt avaldab.

16. Pankrot:
16.1. Juhul, kui tellija suhtes algatatakse pankroti- või kokkuleppemenetlus või selline menetlus lükatakse tagasi ebapiisava vara tõttu, on töövõtjal igal juhul õigus lõpetada jooksev tellimus tasumata teenuste osas.

17. Suhtlemine:
17.1. Kõik teated tuleb saata posti, faksi või e-posti teel (kontori aadress) ja need loetakse kättesaaduks samal päeval, kui need on saabunud rohkem kui üks tund enne kontori sulgemisaega; muul juhul loetakse need kättesaaduks järgmisel tööpäeval.

18. Kõigile punktidele, mis ei ole käesolevates üldtingimustes sõnaselgelt reguleeritud, rakenduvad automaatselt Kaubanduskoja UBIT spetsialistide rühma üldtingimused.

19. Kohtualluvuse koht ja kohaldatav õigus:
19.1. Täitmise koht on töövõtja registrijärgne asukoht. Töövõtja registrijärgse asukoha äriasjade eest vastutav kohus vastutab ainuisikuliselt kõigi lepingulistest suhetest tulenevate vaidluste eest. Austria õigust kohaldatakse eranditult teistele õigussüsteemidele viitamata. Välistatud on ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsioon.

20. Lõppsätted:
20.1. Kõik kõrvalekalded käesolevate üldtingimuste sätetest peavad olema kirjalikud. See kehtib ka sellest kirjaliku vormi nõudest kõrvalekaldumise kohta.
20.2. Töövõtja jätab endale õiguse üldtingimusi igal ajal muuta. Muudatused kehtivad kõikidele tulevastele tellimustele. Kui Üldtingimuste uusim versioon ei ole tõhusalt kokku lepitud, kohaldatakse viimati kokkulepitud versiooni. Vastasel juhul kehtivad käesolevad üldtingimused kõikidele tulevastele töövõtjale tehtavatele tellimustele.
20.3. Tuleks individuaalsed lepingutingimused

Kui käesolevate üldtingimuste mõni säte muutub mis tahes põhjusel õiguslikult kehtetuks või täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete õiguslikku kehtivust. Õiguslikult ebatõhusat või kehtetut sätet tuleb täiendada tõlgendusega kehtiva sättega, mis saavutab kõige paremini õiguslikult ebatõhusa või kehtetu sätte kavandatud majanduslikud ja õiguslikud tagajärjed ning vastab käesolevate üldtingimuste üldisele eesmärgile.

TECHWAVE GmbH, äriregistri nr FN 408464 h of the HG Vienna